'Ἡ γνώση συνιστᾶ πάντα μιὰ συμφωνία ἀνάμεσα στὴ σκέψη καὶ σὲ κεῖνο ποῦ σκέπτεται. Τελικὰ στὴ γνώση παρατηρεῖται μιὰ ἀδυναμία ἐξόδου ἀπὸ τὸν ἑαυτό της· συνεπῶς ἡ κοινωνικότητα δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν ἴδια ὑφὴ μὲ τὴ γνώση.'

  'Δὲν ἀρνοῦμαι ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι γνώση, καθόσον κατονομάζει τὸ ἀκατονόμαστο καὶ θεματοποιεῖ τὸ μὴ θεματοποιήσιμο. Αλλὰ προσδίδοντας, σὲ κεῖνο ποὺ διαρρηγνύει τὶς κατηγορίες διὰ τῆς ἐκφράσεως, τὴ μορφὴ τοῦ λεχθέντος, πιθανῶς ἐντυπώνει στὸ λεχθὲν τὰ ἴχνη αὐτὴς τὴς ρήξης.
   Ἡ ἠθικὴ μαρτυρία εἶναι μιὰ ἀποκάλυψη ποὺ δὲ συνιστᾶ γνώση. Πρέπει ἀκόμη νὰ ποῦμε ὅτι, ἔτσι, δὲ "μαρτυροῦμε" γιὰ τὸ Ἄπειρο, γιὰ τὸν Θεό, γιὰ τὸν ὁποῖο οὐδεμία παρουσία ἤ ἐπικαιρότητα εἶναι έφικτή. Δὲν ὑφίσταται ἐνεστωτικό ἄπειρο, ἔλεγαν οἱ φιλόσοφοι. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ ὡς "ἔλλειψη" τοῦ ἀπείρου ἀποτελεῖ ἀντίθετα ἕνα θετικὸ γνώρισμα τοῦ ἀπείρου - τὴν ἴδια του τὴν ἀπειρία.'

  'Δὲν ἔχω τὴ βούληση νὰ διδάξω ὅτι ἡ αὐτοχειρία ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον καὶ ὰπὸ τὴν ἀληθινὴ ἀνθρώπινη ζωή. Θέλω ἁπλῶς νὰ πῶ ὅτι μιὰ ἀληθινὰ ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν γίνεται νὰ παραμείνει ἱκανοποιημένη μὲ τὴν ἰσότητα τοῦ εἶναι, ἤρεμη ζωή· ἀφυπνιζόμενη ἔναντι τοῦ ἄλλου, σημαίνει ὅτι διαρκῶς συνέρχεται, ὅτι τὸ εἶναι -σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ὅσα ἰσχυρίζονται τόσες καθησυχαστικὲς παραδόσεις- δὲν ἀποτελεῖ τὸν ἀποχρῶντα λόγο της, ὅτι τὸ περιβόητο conatus essendi δὲν εἶναι ἡ πηγὴ παντὸς δικαιώματος καὶ παντὸς νοήματος.'


Εμμανουήλ Λεβινάς, Ηθική και Άπειρο, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, εκδ. Ίνδικτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου