'Τὸ ὄνομα «Παναγία τῶν Χαλκέων» εἶναι μετάφραση τοῦ Τουρκικοῦ Καζαντζιλάρ, ποὺ ὀφειλεται στὸ γεγονὸς ὅτι στὴν περιοχὴ τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ἀκόμη ἐποχὴ ὑπήρχαν οἱ χαλκωματάδες, παράδοση ποὺ συνεχίζεται ὥς σήμερα. Γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν χαλκοπρατείων πληροφοροῦν καὶ τὰ Acta τοῦ ἀγίου Δημητρίου, ποὺ ἀναφέρουν ὅτι δυτικὰ ἀπὸ τὴ μεγάλη ἀγορά ἤταν ἡ «χαλκευτικὴ στοά» (... ἐκ Δυσμῶν τοῦ τῆς πόλεως μεγαλοφόρου ἐν τῇ ἐκείσε Χαλκευτικῇ στοᾷ...).
   Δὲν εἶναι γνωστὴ ἡ ἑπωνυμία τῆς ἐκκλησίας κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο. Ὁ Δ. Εὐαγγελίδης καὶ ὁ Γ. Σωτηρίου πιστεύουν ὅτι ἡ ἐκκλησία ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἁγιορειτικὸ δωρητήριο ἔγγραφο τοῦ 14ου αἰώνα ὡς «Παναγία ἡ Καμαριώτισσα» πρέπει νὰ ταυτιστῆ μὲ τὴ Χαλκέων. Τὴν ἄποψή τους τὴ δικαιολογοῦν μὲ τὴν ὕπαρξη τῶν γειτονικῶν ὑπογείων στοῶν ποὺ ὀνομάζονταν καὶ «καταφυγή», ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Κων. Ἀρμενόπουλου, νομικοῦ τοῦ 14ου αἰώνα. Ὁ Α. Ξυγγόπουλος, ἀντίθετα, πιστεύει ὅτι ἡ Παναγία ἡ Καμαριώτισσα ἧταν ναὸς ποὺ δὲν εἴχε σχέση μὲ τὴ Χαλκέων, ἀλλὰ βρισκόταν πολὺ κοντὰ σ’ αὐτήν. Στὴν ἴδια περιοχὴ τοποθετεῖ καὶ τὴν Παναγία τὴν Καταφυγή.
   Τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι ὅτι ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο εἶχε τὴν ἐπωνυμία «Παναγία τῶν Χαλκοπρατείων», ὅπως ἡ περίφημη ὁμώνυμη ἐκκλησία τῆς Κωσταντινούπολης, καὶ ὅτι ἀπὸ μετάφραση τῆς ἐπωνυμίας αὐτῆς προῆλθε ἡ τουρκικὴ Καζαντιλάρ.'
Άννα Τσιτουρίδου, Η Παναγία των Χαλκέων, εκδ. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου