'Αἱ γυναῖκες τῶν Ρωμαίων προσέφεραν ὡς ἀπαρχήν εἰς τὸν Πύθιον Ἀπόλλωνα τὰ κοσμήματά των καὶ δι αὐτῶν κατεσκευάσθη ὁ εἰς τοὺς Δελφοὺς ἀποσταλεὶς χρυσὸς κρατήρ. Αἱ δὲ γυναῖκες τῶν Καεχηδονίων, συμβάλοντας εἰς τὴν ὑπεράσπισιν τῆς πατρίδος των, ἐκούρεψαν τὰ κεφάλιά των καὶ προσέφεραν τὰ μαλλιά των διὰ νὰ φθιαχθοῦν σχοινιὰ διὰ τὸ τέντωμα τῶν μηχανῶν καὶ τῶν ὀργάνων. Ἡμεῖς αἰσχυνόμενοι [ἐντρεπόμενοι] νὰ εἴμεθα οἰκονομικῶς αὐτάρκεις, ὑποδουλωνόμεθα διὰ ὑποθηκῶν καὶ συμφωνιῶν, τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἔπρεπε νὰ περιορίσωμε καὶ νὰ συγκρατήσωμε τὸν ἑαυτόν μας εἰς τὰ χρήσιμα καὶ ἀπαραίτητα καὶ ἐκ τῆς περικοπῆς ἤ τῆς πωλήσεως τῶν ἀχρήστων καὶ περιττῶν να κατασκευάσωμε διὰ τὸν ἑαυτόν μας, διὰ τὰ παιδιά μας  καὶ τὶς γυναῖκες μας τὸ ἱερὸν της ἐλευθερίας. Ἡ Ἐφέσια Ἄρτεμις παρέχει εἰς προσφεύγοντας εἰς τὸ ἱερὸν της ὀφειλέτας ἀσυλία καὶ ἀπαλλαγὴ ἐκ τῶν χρεῶν· ὅμως εἰς κάθε μέρος παραμένει ὁλάνοικτο τὸ ἱερὸ τῆς λιτότητος, προστατευτικὸ καὶ ἀπαραβίαστο διὰ κάθε σώφρονα, προσφέροντάς του εὐχαρίστησιν καὶ ἔντιμον ἄνεσιν διὰ μεγάλην ἀνάπαυσιν. Ὅπως, δῆλα δή, καὶ κατὰ τοὺς Μηδικοὺς πολέμους ἡ Πυθία εἶπε εἰς τοὺς Ἀθηναίους ὅτι ὁ Θεός των ἔδωσε ξύλινο τεῖχος καὶ ἐκεῖνοι, ἀφήνοντας τὴν χώραν των, τὰ κτήματά των καὶ τὶς οἰκίες των, κατέφυγον εὶς τὰ πλοῖα προασπιζόμενοι τὴν ἑλευθερίαν των, ἔτσι καὶ εἰς ἡμᾶς ὁ Θεὸς δίδει ξύλινη τράπεζα, πήλινο λαγίνι καὶ τραχὺ ἱμάτιον, ἐφ’ ὅσον ἐπιθυμοῦμε νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι.'

Ιωάννης Π. Φουράκης, Υποδούλωσις και Απελευθέρωσις, εκδ. Τάλως Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου