'Γιὰ νὰ ἐκφραστεῖ πλήρως ἡ ταυτότητα ἑνὸς θέματος, θὰ πρέπει νὰ τεθοῦν αὐστηρὰ οἱ αἰσθητικοὶ συσχετισμοί. Πρέπει νὰ στήσει κανεὶς τὴ μηχανή του στὸ χῶρο σὲ σχέση μὲ τὸ ἀντικείμενο, κι ἐδῶ ἀρχίζει ὁ μεγάλος τομέας τῆς σύνθεσης. Ἡ φωτογραφία εἶναι γιὰ μένα ἡ ἀναγνώριση μέσα στὴν ἴδια την πραγματικότητα ἑνὸς ρυθμοῦ ἐπιφανειὦν, γραμμῶν ἤ ἀξιῶν· τὸ μάτι ἀποσπᾶ τὸ θέμα κι ἡ μηχανὴ δὲν ἔχει παρὰ νὰ κάνει τὴ δουλειά της, νὰ ἀποτυπώσει στὸ φίλμ τὴν ἀπόφαση τοῦ ματιοῦ. Μία φωτογραφία βλέπεται στὸ σύνολό της, μὲ μιὰ ματιά, σὰν πίνακας· ἡ σύνθεση εἶναι μιὰ συγχρονισμένη συμμαχία, ὁ ὀργανικὸς συντονισμός κάποιων ὁρατῶν στοιχείων. Δὲν συνθέτουμε δίχως λόγο, χρειάζεται μιὰ ἀναγκαιότητα, καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ξεχωρίζουμε τὴ μορφὴ ἀπὸ τὸ περιεχόμενο. Στὴ φωτογραφία ὑπάρχει μιὰ καινούργια πλαστική, ἔργο τῶν στιγμιαίων γραμμῶν· δουλεύουμε μὲ τὴν κίνηση, μ᾽ ἕνα εἶδος προαισθήματος τῆς ζωῆς, καὶ ἡ φωτογραφία ὀφείλει νὰ ἀγγίζει μέσῳ τῆς κίνησης τὴν ἐκφραστικὴ ἰσορροπία.
   Τὸ μάτι μας πρέπει διαρκῶς νὰ μετρᾶ, νὰ ἀξιολογεῖ. Τροποποιοῦμε τὴν προοπτικὴ μὲ μιὰ ἐλαφρὰ γονυκλισία, δημιουργοῦμε συγκλίσεις γραμμῶν μὲ μιὰ ἀπλὴ, ἀνεπαίσθητη μετακίνηση τῆς κεφαλῆς, καὶ ὅλα ἐτοῦτα δὲν μποροῦν παρὰ νὰ γίνονται μὲ τὴν ταχύτητα τῶν ἀντανακλαστικῶν, ἀποκλείοντάς μας, εὐτυχῶς, ἀπὸ τὴν προσπάθεια τοῦ νὰ κάνουμε «Τέχνη». Συνθέτουμε σχεδὸν ταυτόχρονα μὲ τὸ πάτημα τοῦ κουμπιοῦ καὶ τοποθετώντας τὴ μηχανὴ λίγο ἤ πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸ θέμα, σκιαγραφοῦμε τὴ λεπτομέρεια καὶ εἴτε γινόναστε ἐμεῖς οἱ ἐξουσιαστές του εἴτε ἐκεῖνο ὁ τύραννός μας.'

Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν, Η Αποφασιστική Στιγμή: Λόγος για τη Φωτογραφία, μτφρ. Σοφία Διονυσοπούλου, εκδ. Άγρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου